SSRF
Frågeformulär

FRÅGEFORMULÄR

Vänligen fyll i frågeformuläret nedan. 

Du får ett personligt svar tillbaka inom två arbetsdagar.


Tack!


Läs mer om skillnaden mellan själavårdande och samtalsterapeutisk kommunikation.


 
 
 
 
 
Själavårdande kommunikation
Samtalsterapeutisk kommunikation
Annat
 
Telefon
Online; Videosamtal
Mail
Brevväxling via vanlig post
På fysisk plats
Annat
 
Telefon
Mail
Annat
 
 
 
Arbete. Allt som har med arbete och inkomst (pengar) att göra
Familj och kärlek. Allt som har med barn, föräldrar och kärlekspartner att göra
Hälsa. Allt som har med ditt välbefinnande att göra gällande kost, motion, kroppsideal etc.
Vänner. Allt som har att göra med dina relationer utanför familjen
Fritid. Allt som har att göra med det du gör utanför ditt arbete
Andlighet. Allt som har med den inre världen att göra. Det själsliga livet
Annat. Ange i meddelanderutan nedan
 
 
 
 
 
 
 
Jag har läst och godkänner nedanstående policy
 
 

Etisk policy


Respekteras och följs av alla SSRF utbildade och godkända Själavårdare och Terapeuter.


Etiska regler för SSRF:s själavårdare och terapeuter (Klicka här för att läsa mer om SSRF)
• Terapeuten uppfattar, förstår och respekterar klientens behov av integritet.

• Terapeuten särbehandlar inte kundernas beroende på deras samhällsställning, livsåskådning, etnicitet, kön eller sexuella läggning.

• Terapeuten har tystnadsplikt och respekterar förtroenden.

• Terapeuten inser sitt ansvar i arbetet med klienten.

• Terapeuten arbetar alltid för klientens hälsa och välbefinnande.

• Terapeuten utövar det som hen är utbildad inom.

• Terapeuten rekommenderar annan behandling när klienten så behöver, till exempel till hälso- och sjukvården.

• Terapeuten genomför endast motiverade undersökningar.

• Terapeuten ger inte behandlingar som klienten inte behöver eller vill ha.

• Terapeuten uttalar sig inte nedsättande om andra terapeuter eller kollegor.

• Terapeuten har kunskap om de lagar och avtal som berör verksamheten.

• Terapeuten med eget företag följer god företagssed.

• Terapeuten är seriös i sin prissättning.

• Terapeuten marknadsför sig sakligt och korrekt.

RELATION TERAPEUT – KLIENT (Med klient avses individ, par, grupp eller dyl.)

• Terapeut-klientrelationen är en yrkesmässig relation.

• Terapeuten skall visa respekt för klientens önskemål, behov, val och gränser.

• Terapeutens mål är att öka klientens medvetenhet, stödja personlig utveckling, ökad självständighet och förmåga att själv ta eget ansvar.

• Terapeuten skall vara medveten om och ta hänsyn till betydelsen av den bindning som uppstår i klient – terapeutrelationen.

• Terapeuten får inte för egen vinning utnyttja denna bindning i någon form. Terapeuten skall vara varsam med att relationen till klienten inte utvecklas till nära vänskap och familjär relation förrän den terapeutiska processen enligt båda parterna är helt avslutad.

• Sexuella anspelningar i form av överlagda eller återkommande kommentarer, gester eller fysisk kontakt som kan uppfattas som sexuella närmanden, får inte förekomma.

• Terapeuten skall vara medveten om när andra relationer och yttre åtaganden är i konflikt med klientens intresse. När en sådan intressekonflikt uppstår, är det terapeutens ansvar att värna om klientens integritet.

• Terapeuten skall undvika att utöva terapi i sina nära relationer t.ex. familj, vänner och kollegor.


KOMPETENS

• Terapeuten skall alltid reflektera över sin egen kompetensnivå, sina värderingar och attityder. När terapeuten blir varse sin begränsning skall terapeuten konsultera en kollega eller handledare. Det kan också vara lämpligt att hänvisa klienten till annan terapeut.

• Terapeuten har ansvar för att underhålla sin personliga och yrkesmässiga utveckling genom egen terapi, regelbunden handledning, fortbildning och/eller forskning.


SEKRETESS

• Terapeuten har tystnadsplikt i sitt mellanhavande med klienten. När en terapeut tvivlar om gränserna för sekretessen skall terapeuten söka handledning.

• Klienten skall alltid informeras om att sekretessen kan brytas vid tillfällen då klienten bedöms som farlig för sig själv eller omgivningen.

• När terapeuten önskar använda speciell information om klienten som han fått under terapin – i ett föredrag eller skrift skall alltid klientens tillåtelse inhämtas och anonymiteten bevaras.

• Alla godkända certifierade Terapeuter använder sig av anamnes och skriver journal. Både för klienten och terapeutens säkerhet.

• Ingen journal förs vid själavårdssamtal och ingen anamnes (hälsodeklaration) utförs.


ANSVAR

• Terapeuten skall endast ta emot klienter som hon/han har professionell kompetens att behandla.

• Kontrakt med klienter – skriftligt eller muntligt – upprättas vad gäller avgift, tider, betalningsrutiner, ledigheter, avbokningar från såväl klient som terapeut. Terapins längd och avslut skall diskuteras och ömsesidigt godkännas.

• Terapeuten är ansvarig för gränssättandet mellan terapeut och klient vad gäller yrkesmässig och social relation.

• I händelse av personlig relation skall terapeuten överväga sin professionella roll i sitt förhållande till klienten.

• Terapeuten skall se till att den fysiska omgivningen runt klienten under terapisituationen är säker.

• Terapeuten rekommenderas att teckna en ansvarsförsäkring.

• Terapeuter utger sig aldrig att kunna bota någon sjukdom. Terapeuten är väl medveten om kvacksalverilagen.

• Alla verksamma diplomerade Själavårdare och certifierade Terapeuter arbetar seriöst och professionellt.

• Alla verksamma Själavårdare och Terapeuter arbetar med hjälp till självhjälp och hjälper klienten att själv komma till rätta med sitt problem. Klienten har ett egenansvar till att själv försöka göra det bästa av sin situation och att uppnå sitt mål. Genom att kryssa för godkännanderutan ovan anser sig klienten fullt frisk bortsett ifrån det klienten söker hjälp för. Terapeuten har därför inget vidare ansvar i denna fråga.